Anul 2020

Hotarirea nr. 44

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Sistem video de monitorizare a principalelor căi de comunicație rutieră din satele Dor Mărunt, Dâlga, Înfrățirea, Pelinu și Ogoru”, comuna Dor Mărunt/ 27.07.

Hotarirea nr. 45

privind însușirea propunerii de concesionare a imobilului fost spital TBC Dor Mărunt/ 27.07.

Hotarirea nr. 46

privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Inființare parc «Regele Carol I», în parcela cu nr.cad.23410, in suprafata de 4504 mp, situata in intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt/ 27.04.

Hotarirea nr. 47

privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Extindere parc «Valea Gerului» în parcelele cu numerele cadastrale 23411 si 24464, cu suprafetele de 5338 mp si respectiv de 9745 mp, situate in intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt/ 27.07.

Hotarirea nr. 48

privind aprobarea documentației tehnico – economice privind lucrări de reparații curente ale străzilor din comuna Dor Mărunt/ 27.07.

Hotarirea nr. 49

privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Dor Mărunt nr. 45/ 09.07.2009 privind aprobarea PUZ – construire parc logistic în extravilan și parțial în intravilan, comuna Dor Mărunt/ 27.07.

Hotarirea nr. 50

privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 27.07.

Hotarirea nr. 51

privind punerea la dispozitia proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014- 2020”, a terenurilor pentru constructia/ extinderea/ reabilitarea noilor investitii aferente acestuia/ 29.08.

Hotarirea nr. 52

privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2020/ 31.08.

Hotarirea nr. 55

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL ÎN JUDEȚELE CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA ÎN PERIOADA 2014-2020, comuna Dor Mărunt, sat Dâlga și sat Ogoru, județul Călărași/ 18.09.

Hotarirea nr. 56

privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 18.09.

Hotarirea nr. 57

privind aprobarea documentației de atribuire prin procedură simplificată a serviciului de colectare separată și transport a deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile de la persoane cu domiciliul/ sediul/ punctul de lucru situat pe raza UAT Dor Mărunt, județul Călărași/ 08.10.

Hotarirea nr. 58

Consiliul Local Dor Mărunt întrunit în ședință extraordinară la data de 08 noiembrie 2020/ 08.09.

Hotarirea nr. 59

privind aprobarea documentației tehnico – economice obiectivul de investiții ”Lucrări de reamenajare și modernizare curte Primărie Dor Mărunt”/ 08.10.