Anul 2021

Hotarirea nr. 21

pentru aprobarea actului adițional nr. 1/ 12.02.2021 la Contractul de concesiune nr. MECMA 16/ 26.01.2010 a serviciului public de distribuție a gazelor naturale în localitatea Dor Mărunt, privind extinderea zonei concesionate a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în localitățile Ogoru, Dâlga, Dâlga Gară, Înfrățirea și Pelinu/ 26.02.

Hotarirea nr. 22

privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe lunile decembrie, anul 2020 și ianuarie, anul 2021/ 26.02.

Hotarirea nr. 23

privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea de Consiliu local nr. 13/ 26.02.2015 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Dor Mărunt/ 21.04.

Hotarirea nr. 24

privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna februarie, anul 2021/ 21.04.

Hotarirea nr. 25

privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Dor Mărunt în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora/ 21.04.

Hotarirea nr. 26

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria comunei Dor Mărunt și Cabinet Individual de Psihologie Roșu Florina/ 21.04.

Hotarirea nr. 27

privind aprobarea bugetului local al comunei Dor Mărunt și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2021/ 21.04.

Hotarirea nr. 28

Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Dor Mărunt, jud. Călărași, de tip V1/ 21.04.

Hotarirea nr. 29

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie, iulie, anul 2021/ 21.04.

Hotarirea nr. 30

Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi/ 13.05.

Hotarirea nr. 31

privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I al anului 2021/ 13.05.

Hotarirea nr. 32

Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Dor Mărunt pentru perioada 2021-2027/ 13.05.

Hotarirea nr. 33

privind aprobarea Notei de constatare, a Dispoziției de șantier și a Actului adițional nr. 4 la contractul de execuție lucrări nr. 580/2018 privind obiectivul de investiții ”Modernizare străzi prin asfaltare în com. Dor Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru”/ 13.05.

Hotarirea nr. 34

privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna martie, anul 2021/ 07.06.

Hotarirea nr. 35

privind privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de reparații curente străzi în comuna Dor Mărunt/ 07.06.

Hotarirea nr. 37

privind aprobarea achiziționării unei tocătoare resturi vegetale cu braț hidraulic/ 07.06.

Hotarirea nr. 38

privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2021/ 07.06.

Hotarirea nr. 39

privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt/ 07.06.

Hotarirea nr. 40

privind aprobarea contractului de consultanta in domeniul bursier, a contractului de asociere bursieră pentru achizitionare de energie electrica in calitate de consummator eligibil, a caietului de sarcini si a modelului de contract pentru vânzare- cumpărare de energie electrica la clientii eligibili/ 07.06.